conditie Sluiten

SWOOP biedt 3 verschillende condities. Welke van de drie je ook kiest, jouw refurbished toestel van SWOOP is altijd technisch 100% in orde.

Als nieuw:
Minimale gebruikerssporen, krasloos scherm. Batterij nieuw of nagenoeg nieuw.

Goed: Enkele gebruikerssporen, kan bijvoorbeeld lichte krasjes of minimale deukjes bevatten. Batterij nieuw of nagenoeg nieuw.

OK: Meerdere zichtbare gebruikerssporen, zoals krasjes en deukjes. toestel ziet er gebruikt uit, maar is altijd 100% technisch in orde.

Algemene voorwaarden

SWOOP is onderdeel van SMARTREPAIR B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTREPAIR B.V.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Smartrepair: Smartrepair B.V., gevestigd te ’s Hertogenbosch, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62625500. BTW-nummer: NL854892400B01.
Opdrachtgever: de partij aan wie Smartrepair aanbiedingen doet/de partij met wie Smartrepair
een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verrichten werkzaamheden.
Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.
Partijen: Smartrepair en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en
overeenkomsten tussen Smartrepair en Opdrachtgever.
1.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk overeen
wordt gekomen met Smartrepair.
1.3. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden door Smartrepair
nadrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Door het verstrekken van een opdracht aan Smartrepair wordt Opdrachtgever geacht
volledig in te stemmen met de algemene voorwaarden van Smartrepair.

Artikel 2. Aanbod en overeenkomst

2.1. Het aanbod van Smartrepair houdt in de reparatie van mobiele apparatuur als smartphones,
tablets, mp3-spelers en computers.
2.2. Smartrepair biedt de volgende services:
a. 30 minutenservice: Opdrachtgever komt langs in een van de vestigingen van
Smartrepair en de apparatuur wordt indien mogelijk gerepareerd binnen 30
minuten vanaf het moment dat Smartrepair de apparatuur aanneemt.
b. Opsturen: De apparatuur wordt indien mogelijk na ontvangst binnen 24 uur
gerepareerd en teruggestuurd naar de opdrachtgever. Na onderzoek neemt
Smartrepair contact op met Opdrachtgever over de wijze en kosten van reparatie.
Het apparaat dient aangetekend en verzekerd verzonden te worden door
Opdrachtgever.
c. Ophaalservice: GLS haalt het defecte apparaat bij Opdrachtgever op en levert het
af bij Smartrepair. Het defecte apparaat wordt na ontvangst indien mogelijk
binnen 24 uur gerepareerd en teruggestuurd naar Opdrachtgever. Smartrepair
onderzoekt de apparatuur en bespreekt met de Opdrachtgever de kosten en
mogelijkheden van reparatie.
2.3. Alle aanbiedingen van Smartrepair zijn vrijblijvend. Smartrepair kan zijn aanbiedingen steeds
herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld,
tenzij Smartrepair bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding
uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor
aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Smartrepair dan
kan Smartrepair het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken
na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Opdrachtgever daarvoor een
nadere mededeling dient te doen.
2.4. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van Smartrepair
ondertekend aan Smartrepair retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door
Smartrepair bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien Opdrachtgever de aanbieding
van Smartrepair eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de Overeenkomst na
schriftelijke aanvaarding ervan door Smartrepair.
2.5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien
Smartrepair na aanvraag van Opdrachtgever de order schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt.
De inhoud van de orderbevestiging van Smartrepair bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.
2.6. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de
schriftelijke bevestiging van Smartrepair bepalend is voor de inhoud en de omvang van de
wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
2.7. De door Smartrepair genoemde tijden om de service uit te voeren zijn alleen ter indicatie en
gelden niet als fatale termijn.
2.8. Smartrepair repareert alleen hetgeen is aangegeven door Opdrachtgever. Opdrachtgever
kan defecten zowel mondeling als schriftelijk via het Smartrepair Opstuurformulier doorgeven aan
Smartrepair. Het Smartrepair Opstuurformulier is te vinden op www.smart-repair.nl.

Artikel 3. Tarieven

3.1. Alle prijzen zijn conform de actuele prijslijst op www.smart-repair.nl.
3.2. De tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven zijn exclusief
eventuele verpakkingskosten of verzendkosten.
3.3. Smartrepair is te allen tijde bevoegd de tarieven te wijzigen.
3.4. De tarieven die zijn weergegeven op de website www.smart-repair.nl zijn niet bindend en
onder voorbehoud van typefouten. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de tarieven die
op www.smart-repair.nl worden weergeven.

Artikel 4. Betaling

4.1. Betaling dient als volgt plaats te vinden:
a. 30 minutenservice: Opdrachtgever dient direct, na reparatie van het toestel, de kosten te
betalen.
b. Verzending: Opdrachtgever betaalt, nadat men akkoord is gegaan met de
reparatiekosten, middels IDeal. Op het moment dat Smartrepair de betaling heeft
ontvangen, wordt het apparaat opgestuurd. In overleg met Smartrepair kan het bedrag
worden overgemaakt op rekening.
c. Ophaalservice: Opdrachtgever betaalt, nadat men akkoord is gegaan met de
reparatiekosten, middels IDeal. Op het moment dat Smartrepair de betaling heeft
ontvangen, wordt het apparaat opgestuurd. In overleg met Smartrepair kan het bedrag
worden overgemaakt op rekening.
4.2. Opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan een reparatie een overzicht van de kosten van de
reparatie. Smartrepair vangt haar service aan zodra Opdrachtgever akkoord is gegaan met de
kosten.
4.3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever
in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is
de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Opdrachtgever een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is.
4.4. Zolang betaling niet heeft plaatsgevonden, zal Smartrepair het wettelijk retentierecht
uitoefenen.
4.5. Smartrepair verrekent € 7,95 voor de retourzending van het apparaat, het apparaat wordt
aangetekend en verzekerd verzonden.

Artikel 5. Garantie

5.1. Smartrepair geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 12 maanden op de
vervangen onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het
product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten wordt geen garantie gegeven,
tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij
het openen van het toestel door Opdrachtgever of derde na de reparatie. Bij schade van buitenaf
zoals bijvoorbeeld valschade, stootschade, waaronder tevens verstaan barsten en scheuren, en
vochtschade vervalt de garantie. Er zit geen garantie op niet gerepareerde onderdelen.
5.2. Smartrepair geeft geen garantie voor de 30 minutenservice.
5.3. Smartrepair is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties
zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.
5.4. Wanneer binnen 12 maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten
genoemd in artikel 4.1. terugkeren, doet Smartrepair een opgave van de prijs voor een nieuwe
reparatie.
a. Op het moment dat een reparatie onder de garantie valt worden alleen die onderdelen die
bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie,
dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan Opdrachtgever doorgegeven, waarna
Opdrachtgever dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
5.5. Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer Opdrachtgever
het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is in verband met te hoge kosten ten
opzichte van de nieuwwaarde van het toestel. De kosten voor vochtschadeonderzoek bedrag €
29,--, vooraf te voldoen. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -
vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. Smartrepair kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met
de poging het toestel te herstellen.
5.6. Opdrachtgever is ermee bekend dat fabrieksgarantie – indien aanwezig – vervalt door
reparatie van Smartrepair.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien Smartrepair aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. Smartrepair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Smartrepair is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
6.3. Smartrepair is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan
het product.
6.4. Smartrepair is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Smartrepair aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Smartrepair
toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.6. Smartrepair is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schade van buitenaf zoals
bijvoorbeeld valschade, stootschade en vochtschade, welke schade zich openbaart tijdens de
reparatie.
6.7. Smartrepair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.8. Smartrepair aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor simkaarten, screenprotectors,
geheugenkaarten en/of andersoortige randaccessoires die tijdens reparatie zijn achtergebleven in
of op de mobiele apparatuur.
6.9. Smartrepair aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data.
6.10. Smartrepair is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van pakketten en haar
inhoud bij verzending door GLS (of een andere vervoerder). Mocht een pakket zoek of
beschadigd raken, dan verleent Smartrepair haar medewerking welke in dat geval benodigd
mocht zijn om het pakket op te sporen dan wel de schade als gevolg van vermissing of
beschadiging uit te laten keren.
6.11. Indien Smartrepair aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Smartrepair beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order,
althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.12. De aansprakelijkheid van Smartrepair is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6.13.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smartrepair of zijn leidinggevende
ondergeschikten.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Indien bij controle van het serie- dan wel IMEI-nummer blijkt bij dat de mobiele telefoon,
laptop of tablet geregistreerd staat bij politie of overige opsporingsinstanties als zijnde betrokken
bij een criminele activiteit, dan wel op andere wijze geregistreerd is als zijnde frauduleus gebruikt,
zal Smartrepair overgaan tot het overdragen van de mobiele telefoon of tablet en alle gegevens
die verbonden zijn aan de overeenkomst met de Opdrachtgever. Eventuele schade zal op de
Opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 8. Geschillen

8.1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Eventuele geschillen tussen Smartrepair en Opdrachtgever zullen worden berecht door de
bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.


AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN SWOOP VOOR CONSUMENTEN

Deze voorwaarden gelden aanvullend op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

DEEL 1: VERKOOP EN REPARATIE

Wijzigen assortiment
1. SWOOP behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zij heeft afgebeeld op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal en om de betreffende Producten uit haar assortiment te verwijderen. Deze wijzigingen zal SWOOP niet doorvoeren in het kader van een bestaande Overeenkomst, in de zin dat de Koper/Opdrachtgever hetgeen geleverd zal krijgen zoals dat is overeengekomen.
Inschakelen derden
2. SWOOP is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
Kortingscodes
3. De door SWOOP verstrekte kortingscodes zijn geldig voor de duur en onder de voorwaarden zoals door SWOOP wordt aangegeven en mogen alleen worden gebruikt, indien deze legitiem zijn verkregen.
Afterpay
4. Betalingen via Afterpay gebeuren onder de geldende voorwaarden van Afterpay waarbij een maximum aankoopbedrag kan gelden.
5. Wanneer door Koper/Opdrachtgever gekozen wordt voor betaling via Afterpay is het niet mogelijk de bestelling op te halen in één van de door SWOOP beschikbaar gestelde fysieke winkel locaties (Smartrepair Servicepoint).
Intellectueel eigendom
6. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van SWOOP afkomstige Producten, Diensten, websites, brochures en dergelijke komen uitsluitend toe aan SWOOP.
Fraude
7. Indien bij de controle van het serie- dan wel IMEI-nummer door SWOOP blijkt dat het device geregistreerd staat bij de politie, dan wel een andere overheids- en/of opsporingsinstantie, als zijnde betrokken bij criminele activiteiten, dan wel op een andere wijze geregistreerd is als zijnde frauduleus gebruikt, zal SWOOP overgaan tot het overdragen van het betreffende device en alle gegevens die verboden aan de Overeenkomst met de betreffende Koper/Opdrachtgever. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten en/of schade zal door SWOOP op Koper/Opdrachtgever worden verhaald.
Extra garantie
8. Naast de wettelijke garantie (conformiteitsvereiste) verstrekt SWOOP aan Koper/Opdrachtgever een extra garantie onder de navolgende termijn en voorwaarden. Deze extra garantie laat de wettelijke garantie onverlet.
9. De extra garantietermijn van de door SWOOP geleverde Producten bedraagt 24 maanden en begint op de datum van levering, die op de factuur is vermeld.
10. Onder deze garantie van de door SWOOP geleverde Producten vallen alle defecten die bij normaal gebruik ontstaan zijn, hieronder vallen uitdrukkelijk niet:
a. defecten die veroorzaakt zijn doordat Koper/Opdrachtgever het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt (waaronder valt het openmaken of demonteren van het Product), of door derden heeft doen repareren of bewerken (waaronder wederom valt het openmaken of demonteren van het Product);
b. defecten die veroorzaakt zijn doordat Koper/Opdrachtgever het Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, heeft blootgesteld of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen en instructies van SWOOP, is behandeld.
c. defecten/schade veroorzaakt door kortsluiting van buitenaf, waaronder doch niet uitsluitend blikseminslag en het gebruik van een verkeerde adapter.
11. Of een defect onder de door SWOOP verstrekte garantie voor de door haar geleverde Producten valt dient zelfstandig te worden beoordeeld SWOOP. Hiertoe kan het defecte device worden ingeleverd bij één van de door SWOOP beschikbaar gestelde fysieke winkel locaties (Smartrepair Servicepoint), dan door het defecte device op te sturen naar een door SWOOP opgegeven adres, waarbij de verzendkosten vanuit een ander land dan Nederland en België voor rekening van Koper/Opdrachtgever zijn (indien is gebleken dat het defect niet onder de door SWOOP verstrekte garantie valt).
Herroepingsrecht bij koop op afstand
12. Koper/Opdrachtgever heeft in beginsel de mogelijkheid om de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende een bedenktermijn van 40 dagen - tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen - en gebruik te maken van het aan hem toekomende herroepingsrecht.
13. Beroept Koper/Opdrachtgever zich op het herroepingsrecht na een verloop van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen nadat deze bedenktijd is ingegaan (dus tussen dag 15 en 40 van de buitenwettelijke door SWOOP toegekende bedenktijd), is SWOOP gerechtigd 5% van de koopprijs aan Koper/Opdrachtgever in rekening te brengen en te verrekenen met de koopprijs van het Product dat door SWOOP aan Koper/Opdrachtgever zal worden terugbetaald conform de voorgaande paragraaf.

DEEL 2: SPECIFIEKE AANVULLENDE VOORWAARDEN REPARATIE
Onderstaand artikelen geven aanvullende voorwaarden voor wanneer u een device laat repareren door de SWOOP Reparatie Service.

Aanbod
14. Een Dienst van SWOOP is de SWOOP Reparatie Service. Deze Dienst wordt verleend in de Smartrepair Servicepunten, dan wel kan Koper/Opdrachtgever ervoor kiezen het defecte device op te laten halen door SWOOP of zelf op te sturen naar SWOOP.
Overeenkomst
15. Een Overeenkomst betreffende het uitvoeren van een reparatie tussen SWOOP en Koper/Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Koper/Opdrachtgever de door SWOOP uitgebrachte, al dan niet mondelinge, offerte, al dan niet mondeling, heeft aanvaard.
16. De Overeenkomst wordt geacht alle kenmerken van de uit te voeren Dienst te bevatten. SWOOP repareert derhalve enkel hetgeen is aangegeven door Koper/Opdrachtgever en doet geen zelfstandig onderzoek naar andere mogelijke defecten.
Tarieven
17. Koper/Opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan een reparatie, op basis van de door Koper/Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en het op basis daarvan geconstateerde defect, een al dan niet mondelinge offerte met daarin een overzicht van de kosten van de reparatie.
Betaling
18. De betaling van de door SWOOP verrichte Dienst van de SWOOP Reparatie Service dient als volgt te gebeuren:
a. bij reparatie in één van de door SWOOP beschikbaar gestelde fysieke winkel locaties, direct na reparatie;
b. indien het defecte device wordt opgehaald door SWOOP of wordt opgestuurd naar SWOOP, via iDeal. Na Schriftelijke toestemming van de SWOOP klantenservice (klantenservice@swoop.nl) kan de betaling ook via een reguliere overschrijving gebeuren.
Kosten retour
19. Indien het geconstateerde defect niet onder de garantie valt en indien Koper/Opdrachtgever zijn akkoord hiertoe heeft gegeven, wordt door SWOOP een bedrag van € 7,95 in rekening gebracht voor het aangetekend en verzekerd versturen van het device aan Koper/Opdrachtgever, na reparatie en de door SWOOP verrichte Dienst, naar het door Koper/Opdrachtgever opgegeven adres.
Garantie
20. SWOOP staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte Diensten in het kader van de SWOOP Reparatie Service en verstrekt naast de wettelijke garantie (conformiteitsvereiste) aan Koper/Opdrachtgever een extra garantie onder de navolgende termijn en voorwaarden. Deze extra garantie laat de wettelijke garantie onverlet.
a. Na het voltooien van een door SWOOP verrichte Dienst, verstrekt SWOOP een garantie met een garantietermijn van 12 maanden. Indien de Dienst het vervangen of repareren van een accu betreft, geldt een garantietermijn van 6 maanden. Deze termijn begint op het moment van verzending van het gerepareerde device aan Koper/Opdrachtgever.
b. Door Koper/Opdrachtgever, dan wel een derde, uitgevoerde werkzaamheden, waaronder doch niet uitsluitend het openmaken of demonteren van het device, aan het door SWOOP gerepareerde device, doen de door SWOOP verstrekte garantie vervallen.
c. Ten aanzien van schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
d. Ten aanzien van de 30-minutenservice van SWOOP, wordt door SWOOP niet gegarandeerd dat de reparatie daadwerkelijk binnen een tijdspanne van 30 minuten kan plaatsvinden.
e. Verlies van data valt niet onder een garantie en het veiligstellen van data is de verantwoordelijkheid van Koper/Opdrachtgever.
f. Voor nieuwe geconstateerde gebreken die geen verband houden met de eerder door SWOOP verrichte Dienst, doet SWOOP een nieuwe opgave van de kosten voor reparatie.
g. Op het moment dat een reparatie onder de garantie van dit artikel valt, worden alleen de onderdelen, die niet onder een (eerdere) garantie vallen, in rekening gebracht.
h. De in dit artikel genoemde garantietermijn gaat opnieuw lopen, nadat de reparatie, die valt onder deze garantie, is uitgevoerd.
i. Een terugkerende klacht c.q. defect wordt niet per definitie veroorzaakt door hetzelfde technische defect.
j. Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht indien het geconstateerde defect niet onder de door SWOOP verstrekte garantie valt en wanneer Koper/Opdrachtgever het device niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is, in verband met te hoge kosten ten opzichte van de nieuwwaarde van het device. De kosten voor vochtonderzoek worden door SWOOP aan Koper/Opdrachtgever bekend gemaakt en dienen voorafgaand aan het onderzoek door Koper/Opdrachtgever te worden voldaan. Tevens kan voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten.