Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTREPAIR B.V.


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Smartrepair: Smartrepair B.V., gevestigd te ’s Hertogenbosch, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62625500. BTW-nummer: NL854892400B01.
Opdrachtgever: de partij aan wie Smartrepair aanbiedingen doet/de partij met wie Smartrepair
een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verrichten werkzaamheden.
Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.
Partijen: Smartrepair en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en
overeenkomsten tussen Smartrepair en Opdrachtgever.
1.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk overeen
wordt gekomen met Smartrepair.
1.3. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden door Smartrepair
nadrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Door het verstrekken van een opdracht aan Smartrepair wordt Opdrachtgever geacht
volledig in te stemmen met de algemene voorwaarden van Smartrepair.

Artikel 2. Aanbod en overeenkomst

2.1. Het aanbod van Smartrepair houdt in de reparatie van mobiele apparatuur als smartphones,
tablets, mp3-spelers en computers.
2.2. Smartrepair biedt de volgende services:
a. 30 minutenservice: Opdrachtgever komt langs in een van de vestigingen van
Smartrepair en de apparatuur wordt indien mogelijk gerepareerd binnen 30
minuten vanaf het moment dat Smartrepair de apparatuur aanneemt.
b. Opsturen: De apparatuur wordt indien mogelijk na ontvangst binnen 24 uur
gerepareerd en teruggestuurd naar de opdrachtgever. Na onderzoek neemt
Smartrepair contact op met Opdrachtgever over de wijze en kosten van reparatie.
Het apparaat dient aangetekend en verzekerd verzonden te worden door
Opdrachtgever.
c. Ophaalservice: GLS haalt het defecte apparaat bij Opdrachtgever op en levert het
af bij Smartrepair. Het defecte apparaat wordt na ontvangst indien mogelijk
binnen 24 uur gerepareerd en teruggestuurd naar Opdrachtgever. Smartrepair
onderzoekt de apparatuur en bespreekt met de Opdrachtgever de kosten en
mogelijkheden van reparatie.
2.3. Alle aanbiedingen van Smartrepair zijn vrijblijvend. Smartrepair kan zijn aanbiedingen steeds
herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld,
tenzij Smartrepair bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding
uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor
aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Smartrepair dan
kan Smartrepair het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken
na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Opdrachtgever daarvoor een
nadere mededeling dient te doen.
2.4. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van Smartrepair
ondertekend aan Smartrepair retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door
Smartrepair bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien Opdrachtgever de aanbieding
van Smartrepair eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de Overeenkomst na
schriftelijke aanvaarding ervan door Smartrepair.
2.5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien
Smartrepair na aanvraag van Opdrachtgever de order schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt.
De inhoud van de orderbevestiging van Smartrepair bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.
2.6. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de
schriftelijke bevestiging van Smartrepair bepalend is voor de inhoud en de omvang van de
wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
2.7. De door Smartrepair genoemde tijden om de service uit te voeren zijn alleen ter indicatie en
gelden niet als fatale termijn.
2.8. Smartrepair repareert alleen hetgeen is aangegeven door Opdrachtgever. Opdrachtgever
kan defecten zowel mondeling als schriftelijk via het Smartrepair Opstuurformulier doorgeven aan
Smartrepair. Het Smartrepair Opstuurformulier is te vinden op www.smart-repair.nl.

Artikel 3. Tarieven

3.1. Alle prijzen zijn conform de actuele prijslijst op www.smart-repair.nl.
3.2. De tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven zijn exclusief
eventuele verpakkingskosten of verzendkosten.
3.3. Smartrepair is te allen tijde bevoegd de tarieven te wijzigen.
3.4. De tarieven die zijn weergegeven op de website www.smart-repair.nl zijn niet bindend en
onder voorbehoud van typefouten. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de tarieven die
op www.smart-repair.nl worden weergeven.

Artikel 4. Betaling

4.1. Betaling dient als volgt plaats te vinden:
a. 30 minutenservice: Opdrachtgever dient direct, na reparatie van het toestel, de kosten te
betalen.
b. Verzending: Opdrachtgever betaalt, nadat men akkoord is gegaan met de
reparatiekosten, middels IDeal. Op het moment dat Smartrepair de betaling heeft
ontvangen, wordt het apparaat opgestuurd. In overleg met Smartrepair kan het bedrag
worden overgemaakt op rekening.
c. Ophaalservice: Opdrachtgever betaalt, nadat men akkoord is gegaan met de
reparatiekosten, middels IDeal. Op het moment dat Smartrepair de betaling heeft
ontvangen, wordt het apparaat opgestuurd. In overleg met Smartrepair kan het bedrag
worden overgemaakt op rekening.
4.2. Opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan een reparatie een overzicht van de kosten van de
reparatie. Smartrepair vangt haar service aan zodra Opdrachtgever akkoord is gegaan met de
kosten.
4.3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever
in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is
de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Opdrachtgever een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is.
4.4. Zolang betaling niet heeft plaatsgevonden, zal Smartrepair het wettelijk retentierecht
uitoefenen.
4.5. Smartrepair verrekent € 7,95 voor de retourzending van het apparaat, het apparaat wordt
aangetekend en verzekerd verzonden.

Artikel 5. Garantie

5.1. Smartrepair geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 12 maanden op de
vervangen onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het
product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten wordt geen garantie gegeven,
tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij
het openen van het toestel door Opdrachtgever of derde na de reparatie. Bij schade van buitenaf
zoals bijvoorbeeld valschade, stootschade, waaronder tevens verstaan barsten en scheuren, en
vochtschade vervalt de garantie. Er zit geen garantie op niet gerepareerde onderdelen.
5.2. Smartrepair geeft geen garantie voor de 30 minutenservice.
5.3. Smartrepair is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties
zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.
5.4. Wanneer binnen 12 maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten
genoemd in artikel 4.1. terugkeren, doet Smartrepair een opgave van de prijs voor een nieuwe
reparatie.
a. Op het moment dat een reparatie onder de garantie valt worden alleen die onderdelen die
bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie,
dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan Opdrachtgever doorgegeven, waarna
Opdrachtgever dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
5.5. Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer Opdrachtgever
het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is in verband met te hoge kosten ten
opzichte van de nieuwwaarde van het toestel. De kosten voor vochtschadeonderzoek bedrag €
29,--, vooraf te voldoen. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -
vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. Smartrepair kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met
de poging het toestel te herstellen.
5.6. Opdrachtgever is ermee bekend dat fabrieksgarantie – indien aanwezig – vervalt door
reparatie van Smartrepair.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien Smartrepair aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. Smartrepair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Smartrepair is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
6.3. Smartrepair is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan
het product.
6.4. Smartrepair is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Smartrepair aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Smartrepair
toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.6. Smartrepair is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schade van buitenaf zoals
bijvoorbeeld valschade, stootschade en vochtschade, welke schade zich openbaart tijdens de
reparatie.
6.7. Smartrepair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.8. Smartrepair aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor simkaarten, screenprotectors,
geheugenkaarten en/of andersoortige randaccessoires die tijdens reparatie zijn achtergebleven in
of op de mobiele apparatuur.
6.9. Smartrepair aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data.
6.10. Smartrepair is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van pakketten en haar
inhoud bij verzending door GLS (of een andere vervoerder). Mocht een pakket zoek of
beschadigd raken, dan verleent Smartrepair haar medewerking welke in dat geval benodigd
mocht zijn om het pakket op te sporen dan wel de schade als gevolg van vermissing of
beschadiging uit te laten keren.
6.11. Indien Smartrepair aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Smartrepair beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order,
althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.12. De aansprakelijkheid van Smartrepair is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6.13.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smartrepair of zijn leidinggevende
ondergeschikten.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Indien bij controle van het serie- dan wel IMEI-nummer blijkt bij dat de mobiele telefoon,
laptop of tablet geregistreerd staat bij politie of overige opsporingsinstanties als zijnde betrokken
bij een criminele activiteit, dan wel op andere wijze geregistreerd is als zijnde frauduleus gebruikt,
zal Smartrepair overgaan tot het overdragen van de mobiele telefoon of tablet en alle gegevens
die verbonden zijn aan de overeenkomst met de Opdrachtgever. Eventuele schade zal op de
Opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 8. Geschillen

8.1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Eventuele geschillen tussen Smartrepair en Opdrachtgever zullen worden berecht door de
bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Inhoud winkelwagen:

Artikel

{{var product.name}}

Verder winkelen

Winkelwagen:

0 producten 0,-

Verzending

Gratis
Bestellen Wijzig winkelwagen >